Stokstad AS (SAS) har forpliktet seg til å drive virksomhet og forfølge sine interesser på en lovlig og etisk måte, noe som omfatter en ansvarlig og bærekraftig leveringskjede. Ulovlige eller upassende handlinger eller atferd fra bedriften eller personer som er tilknyttet bedriften, kan undergrave bedriftens omdømme og integritet, og vil derfor ikke bli tolerert.

Disse etiske retningslinjene for forretningspartnere fastsetter de grunnleggende kravene som stilles til SAS sine forretningspartnere når det gjelder deres ansvar overfor berørte parter. Vi forventer at våre forretningspartnere skal ta opp alle brudd på disse etiske retningslinjene som de får kunnskap om og iverksette egnede tiltak.

Med forretningspartnere menes alle som leverer tjenester eller varer til SAS eller SAS’s virksomhet, eller som for øvrig bidrar til SAS’s levering av tjenester både oppstrøms og nedstrøms.

1. Forhold til myndigheter, kunder, leverandører og samarbeidspartnere

Bedriftene skal overholde lover og regler, drive sin virksomhet på en forsvarlig måte og opptre i samsvar med tillatelser og god forretningsskikk. Bedriftene skal stille tilsvarende krav til sine samarbeidspartnere og underleverandører.

2. Ytre miljø

Bedriftene vektlegger hensynet til miljø, klima og ressurseffektivitet. Bedriftene skal søke å fremme ansvarlige miljøprinsipper og overholde relevante nasjonale og internasjonale standarder.

3. Ansvar for medarbeidere

Bedriftene skal tilby sine ansatte et godt og trygt arbeidsmiljø med anstendige lønnsvilkår. Det innebærer et likestilt arbeidsmiljø fritt for diskriminering og med rett til organisering.

4. Handel og eksport

Bedriftenes eksport og import av avfall skal skje i tråd med lover og regler, herunder Baselkonvensjonen, EU-reglene om grensekryssende avfallsforsendelser samt avsender- og mottakerlandenes egne regelverk, og på en slik måte at hensyn til helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet ivaretas.

5. Menneskerettigheter

Bedriftene skal støtte, respektere og overholde internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

6. Kartell og konkurranselovgivning

Bedriftene skal oppfylle kartell- og konkurranselovgivningen i alle land der de driver virksomhet.

7. Mislighold og korrupsjon

Bedriftene tar avstand fra korrupsjon, smøring, mislighold og hvitvasking, og skal arbeide aktivt for å motarbeide dette, herunder i finansielle transaksjoner der de er en part.

8. Naboskap

Bedriftene skal bestrebe seg på å ha et godt forhold til sine omgivelser og naboer, og arbeide aktivt for å redusere de ulempene virksomheten eventuelt måtte medføre for naboene.

Vi kan sette ut containere for henting av jern og metaller, og tilbyr gode priser

Vi tar i mot alle typer metaller fra industri og privat. Dagens nivå på skrapmetaller er høyt.
Kontakt oss