Åpenhetsloven 2022 - rapport for Stokstad AS

Innhold:

 1. Selskapets rapport etter Åpenhetsloven for 2022
  1.1. Innledning
  1.2. Kontaktinformasjon
  1.3. Rapporteringsplikt
 2. Om selskapets virksomhet
  2.1. Selskapets organisering og driftsområde
  2.2. Interne retningslinjer
  2.3. Målsetning og fremdrift
  2.3.1. Overordnet om mål og fremdrift
  2.3.2. Mål for kommende år
 3. Aktsomhetsvurderingen
  3.1. Overordnet om selskapets fokus for aktsomhetsvurderingen – metodikk
  3.2. Selskapets leverandørkjede og forretningspartnere
  3.3. Aktsomhetsvurderinger av selskapets produkter/tjenester
  3.4. Resultatet av aktsomhetsvurderingen
 4. Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser
 5. Overvåking av tiltak – gjennomføring og resultat
  5.1. Innledning
  5.2. Rutiner for overvåking
 6. Kommunikasjon med berørte interessenter og rettighetshavere
 7. Gjenoppretting

1. Selskapets rapport etter Åpenhetsloven for 2022

1.1. Innledning

Stokstad AS skal årlig utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene. Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Denne rapporten dekker selskapets plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene gjennomført for 2022. Rapporten beskriver tiltakene vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktiviteter og forretningsforbindelser kan ha på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er første år med denne typen rapportering, og det presiseres at arbeidet er en kontinuerlig prosess som forventes gradvis styrket etter hvert som man tilegner seg mer erfaring og kompetanse.

1.2. Kontaktinformasjon

Eventuelle henvendelser om denne rapporten kan rettes til:

Stokstad AS
Postboks 25 Bryn
0611 OSLO
E-post: bil@stokstad.no

1.3. Rapporteringsplikt

Selskapet har hovedkontor i Smalvollveien 20, 0667 Oslo og er hjemhørende i Norge. Selskapet og konsernet har på balansedagen salgsinntekter som overstiger kr 70.000.000 og balansesum som overstiger kr 35.000.000. I regnskapsåret har selskapet hatt 12 ansatte. Selskapet og konsernet er dermed omfattet av loven og rapporteringspliktig.

2. Om selskapets virksomhet

2.1. Selskapets organisering og driftsområde

Stokstad AS er en familieeid virksomhet som har utviklet seg fra en tradisjonell skraphandler i 1992 til en moderne gjenvinningsvirksomhet med hovedfokus på gjenvinning av og handel med skrapjern og skrapmetaller. Selskapet er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015, og internkontrollsystemene benyttes aktivt for å understøtte selskapets målsettinger. All virksomhet finner sted i Norge.

2.2. Interne retningslinjer

Bedriften har utarbeidet rutiner for forankring av arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, inkludert etiske retningslinjer og Code of Conduct. Disse rutinene er forankret i selskapets styre og kommunisert til ansatte med leverandørkontakt. Rutinene beskriver hvordan selskapet gjennomfører aktsomhetsvurdering og vurdering av tiltak, samt inneholder informasjon om selskapets eksisterende kanaler for rapportering av avvik og varsling.

2.3. Målsetning og fremdrift

2.3.1. Overordnet om mål og fremdrift

Selskapet foretar kontinuerlig vurderinger av risiko knyttet til selskapets aktiviteter og forretningsforbindelser, samt gjennomfører tiltak for å nå satte mål. Siden 2004 har selskapet vært ISO-sertifisert og har derfor lang erfaring med strukturert arbeid innen internkontroll. Det legges vekt på ansvarlig innkjøpspraksis, og bedriften forventer at også leverandører og samarbeidspartnere ivaretar internkontroll og driver i tråd med lover og regler, inkludert anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter.

2.3.2. Mål for kommende år

 • Videreutvikle kompetansen innen bærekraft og ansvarlig innkjøpspraksis.
 • Videreutvikle aktsomhetsvurderingen basert på erfaringer.
 • Sende ut spørreskjemaer til utvalgte leverandører for grundigere kartlegging og bevisstgjøring.

3. Aktsomhetsvurderingen

3.1. Overordnet om selskapets fokus for aktsomhetsvurderingen – metodikk

Stokstad AS foretar løpende vurderinger av risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktiviteter og forretningsforhold. Selskapet vil følge OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv i sitt arbeid. Kartleggingsarbeidet innebærer:

 1. Opprette en oversikt over vesentlige førsteleddsleverandører basert på leverandørdata fra ERP-systemer.
 2. Innhente informasjon om leverandørene gjennom søk i tilgjengelige kilder.
 3. Utføre en innledende risikoklassifisering av leverandører etter geografi, bransje og øvrig kunnskap.
 4. Vurdere og sende ut egendefinerte spørreskjemaer for ytterligere informasjon.
 5. Iverksette tiltak der det er størst risiko for brudd på anstendige arbeidsvilkår og menneskerettigheter.

3.2. Selskapets leverandørkjede og forretningspartnere

Bedriften har kommersielle relasjoner med et stort antall førsteleddsleverandører, inkludert vareleverandører av råvarer til gjenvinning og tjenesteleverandører som transport- og konsulenttjenester. De fleste leverandørene er geografisk hjemmehørende i Norge.

3.3. Aktsomhetsvurderinger av selskapets produkter/tjenester

Selskapets kjernevirksomhet er innsamling, handel og gjenvinning av jernskrap og skrapmetaller, med sluttprodukter som hovedsakelig selges til innenlandske produksjons-/behandlingsanlegg. Det er ikke avdekket indikasjoner på brudd på anstendige arbeidsforhold eller menneskerettigheter i egen virksomhet, og risikoen for dette vurderes som lav.

3.4. Resultatet av aktsomhetsvurderingen

Det er ikke avdekket brudd på eller vesentlig risiko for brudd på anstendige arbeidsforhold eller menneskerettigheter i rapporteringsåret. Noen bransjer vil følges tettere i kommende år, spesielt transport- og renholdstjenester.

4. Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Selskapet har ikke avdekket konkrete brudd på eller vesentlig risiko for brudd på anstendige arbeidsforhold eller menneskerettigheter. Arbeidet har likevel medført lærdom, og selskapet vil fremover ha forbedret fokus på disse forholdene ved inngåelse av avtaler med nye leverandører og forretningspartnere.

5. Overvåking av tiltak – gjennomføring og resultat

5.1. Innledning

Selskapet arbeider kontinuerlig med å overvåke gjennomføring og resultatene av tiltakene som er iverksatt.

5.2. Rutiner for overvåking

Daglig leder og kvalitetsansvarlige har det overordnede ansvaret for overvåkingen. Rutiner for overvåking inkluderer:

 • Vurdering av nye vesentlige leverandører og forretningspartnere i henhold til Åpenhetsloven.
 • Utføre interne revisjoner av arbeid med Åpenhetsloven som del av kvalitetsarbeidet.
 • Innhente tilbakemeldinger fra leverandører.
 • Opprettholde tett dialog med ansatte og ansattes foreninger.
 • Følge med på bransjeundersøkelser og nyhetsbilde for å forstå risikoen hos leverandører og forretningspartnere.
 • Inkorporere erfaringer i aktsomhetsvurderinger for å forbedre prosessen fremover.

6. Kommunikasjon med berørte interessenter og rettighetshavere

Selskapet har ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i rapporteringsåret. Selskapet vil fremover videreutvikle hvordan bedriftens arbeid med Åpenhetsloven best skal kommuniseres til ulike målgrupper og styrke arbeidet med å kartlegge og overvåke resultatene.

7. Gjenoppretting

Selskapet har ikke avdekket tilfeller som krever gjenoppretting i rapporteringsåret.

Vi kan sette ut containere for henting av jern og metaller, og tilbyr gode priser

Vi tar i mot alle typer metaller fra industri og privat. Dagens nivå på skrapmetaller er høyt.
Kontakt oss